De methodiek

Theoretische basis van de methodiek

De trainingen zijn gebaseerd op verschillende psychologische en sociologische theorieën, hierdoor worden de deelnemers zich bewust van eigen gedrag, denken en communicatie.

Psychologische theorieën en belangrijke vertegenwoordigers
• Behaviorisme (J.B. Watson, B.F. Skinner)
Gedrag wordt verklaard door leerprocessen, allerlei gedragingen zijn aangeleerd en kunnen in principe weer afgeleerd worden
• Sociaal-cognitieve leertheorie (A. Bandura)
Het leren is een interactie tussen de omgeving, persoonlijke factoren en het gedrag.
Door ‘modeling’ wordt het gedrag van anderen geobserveerd en geïmiteerd.
• Cognitieve psychologie (A.T. Beck)
Hierbij valt de nadruk op interne mentale processen. Het functioneren van mensen wordt bepaald door de wijze van informatieverwerking. Automatische gedachten en cognitieve schema’s staan hier centraal.
• Systeemtheorie (L. von Bertalanffy)
Systemen zoals organisaties en teams bestaan uit individuen die onderling in relatie tot elkaar staan. De mens wordt als onderdeel van sociale interactie beschouwd. Problemen in groepen hangen samen met verstoorde interactiepatronen tussen de verschillende leden.
• Groepsdynamica (K. Lewin, J. Remmerswaal)
Heeft een brugfunctie tussen psychologische en sociologische theorieën en bestudeert het gedrag van mensen in kleine groepen.

Sociologie
Wetenschap van de samenleving van mensen in grote of kleine verbanden. Het dagelijks leven van mensen wordt bestudeerd. Vanuit de sociologische invalshoek kijkt men naar machts- en afhankelijkheidsrelaties, sociale verbanden, gezinsstructuren, religieuze verbanden, wetten, normen en waarden, rolpatronen en culturele verbanden.